O projektu

Projekt LIFE ClimArchiBase se zaměřuje na zvyšování znalostí o udržitelné architektuře mezi odbornou veřejností. Cílí na architekty, projektanty, developery, veřejné investory a zástupce měst a obcí. Naším cílem je přehledně shromáždit know-how o udržitelné výstavbě, které již existuje v Evropě a v České republice, a vyřešit problém roztříštěnosti informačních zdrojů a nedostatku dostupných informací. Tím projekt přispěje k navrhování a realizaci udržitelných projektů budov i měst, které zmírňují dopad stavebnictví na životní prostředí a přizpůsobují se změně klimatu. 

Termín realizaceCílové skupinyVznik projektuJak to dělámeKdo jsmeFinancování projektu

Termín realizace

01.08.2023–31.07.2026

nahoru

Cílové skupiny

Cílovou skupinou projektu jsou profesionálové a profesionálky v oblasti architektury a nemovitostí, kteří se podílejí na navrhování, realizaci a provozování budov a jejich rekonstrukcí:

  • architekti, krajinářští architekti, projektanti, urbanisté
  • energetičtí specialisté, konzultanti v oblasti udržitelnosti
  • developeři a investoři, projektoví manažeři, manažeři realitních fondů
  • veřejní investoři: zástupci státní správy a samosprávy odpovědní za investice a správu budov
  • studující oborů stavebnictví a architektury
nahoru

Proč projekt LIFE ClimArchiBase vznikl

Budovy a stavební průmysl mají obrovský dopad na životní prostředí.

Emise CO2 – budovy celosvětově odpovídají za více než 37 % emisí CO2.

Energie – budovy v EU spotřebovávají 42 % energie. Materiály– v budovách je použito asi 50 % vytěžených materiálů v EU.

Voda – budovy spotřebovávají velké množství pitné vody a zároveň ovlivňují hospodaření s dešťovou vodou v zastavěných oblastech.

Tepelný ostrov – se stále rostoucími teplotami a počtem tropických dnů se problém tepelných ostrovů ve městech zhoršuje.

Biodiverzita – v současné době není zastavěné prostředí navrhováno s ohledem na biologickou rozmanitost rostlin i živočichů.

Sociální udržitelnost – lidé tráví až 90 % svého času v budovách a zbytek času v parcích, na ulicích a v dalších zastavěných oblastech. Tato prostředí ovlivňují zdraví, psychickou pohodu, kulturní vnímání a osobní vztahy, které lidé vytvářejí.

Legislativa – v ČR i v EU dochází k rychlému vývoji legislativy v oblasti energetické efektivity budov, uhlíkové stopy budov, cirkulární ekonomiky i adaptace. Dokumenty jako EU Green Deal, Fit for 55, EU Taxonomy, EPBD nebo iniciativy jako New European Bauhaus stále více ovlivňují stavebnictví.

Roztříštění zdrojů – know-how o všech těchto tématech již existuje, ale v současnosti je roztříštěné v mnoha různých místech.

Cílem projektu LIFE ClimArchiBase je tyto informace přehledně shromáždit na jedné platformě.

nahoru

Jak to děláme

Vzdělávací programy – školíme odborníky a pořádáme vzdělávací programy. Nabízíme vzdělání pro různé cílové skupiny od krátkých seminářů, workshopů, přednášek a exkurzí, přes vícedenní školení, až po delší komplexní programy. Připravujeme například Akademii udržitelnosti v real estate pro profesionály z developmentu či školení pro zástupce měst a veřejných investorů.

Online informační platforma – na tuto webovou platformu ClimArchiBase postupně přidáváme informace a zdroje o aktuální legislativě, publikacích, vzdělávání a konzultačních službách v oblasti udržitelnosti. Využíváme a sdílíme mnohaleté know-how členů jednotlivých projektových partnerů a jejich praktické zkušenosti v oblasti udržitelného stavebnictví.

Webová aplikace pro navrhování udržitelných projektů – připravujeme interaktivní aplikaci, která pomůže architektům a investorům vytvořit udržitelné zadání projektu. Aplikace bude zahrnovat environmentální, sociální i ekonomická kritéria.

Workshopy a kulaté stoly – organizujeme akce, které podporují diskuzi a mezioborovou spolupráci a pomáhají vytvářet návrhy funkčních politik vedoucích k udržitelnosti. Vycházíme z detailní znalosti platné české legislativy, na jejíž výsledné podobě se podílíme.

Konzultační služby – nabízíme širokou nabídku konzultačních služeb ke konkrétním projektům, které pomůžeme posunout směrem k udržitelnosti. Konzultace poskytujeme architektům a projektantům, developerům, veřejným investorům a zástupcům měst i dalším odborníkům.

nahoru

Kdo jsme

Projekt vzniká ve spolupráci čtyř českých neziskových organizací, které se zabývají udržitelností budov a měst.

Centrum pasivního domu, z. s.

Koordinující partner projektu LIFE ClimArchiBase

Centrum pasivního domu je nezávislé sdružení, které se již téměř 20 let věnuje osvětě ohledně zdravé, úsporné a udržitelné výstavby. Zaměřujeme se na investory, odborníky, akademické pracovníky, pedagogy, studenty i děti. Našemu nezávislému hlasu naslouchají na obecní, krajské i státní úrovni. Sdružujeme přes stovku ověřených firem a specialistů, a to jak architekty, projektanty, energetické specialisty, tak i dodavatele materiálů a technologií. Pořádáme komplexní kurzy, workshopy, exkurze, konference, diskuzní panely, vydáváme odborné publikace, databáze a reportáže, nabízíme také poradenství a konzultace.

Projektová manažerka
Zdeňka Černá
zdenka.cerna@pasivnidomy.cz
+420 770 186 322

Rethink Architecture Institute, z. ú.

Partner projektu a provozovatel webové platformy ClimArchiBase

V Rethink Architecture vzděláváme a propojujeme profesionály ve stavebnictví a dáváme jim nástroje, aby mohli společně tvořit architekturu přátelskou k lidem i k přírodě. Pořádáme přednášky a workshopy, školíme ve firmách, vydáváme publikace a vytvořili jsme Databázi udržitelných řešení ve stavebnictví. Nabízíme konzultace a poradenství v oblasti udržitelné architektury a stavebnictví pro instituce, komerční společnosti i jednotlivce.

Projektová manažerka
Klára Eklová
klara.eklova@rethinkarch.cz
+420 775 993 559

Nadace Partnerství

Partner projektu

Jako Nadace Partnerství víc jak 30 let propojujeme veřejnou správu, odborníky a aktivní obyvatele. Občanskou společnost podporujeme pomocí grantů na zelené projekty a zároveň odbornými znalostmi v oblastech navrhování veřejných prostorů a zelených budov, klimatického adaptačního plánování i zapojení obyvatel do plánování. Pro obce nabízíme akreditované vzdělávací programy o adaptacích na dopady klimatické změny. Proměnu myšlení nejlépe podpoří ukázky kvalitních řešení, proto organizujeme každoroční soutěž klimatických adaptačních opatření Adapterra Awards. Ta shromažďuje a oceňuje kvalitní realizovaná řešení, včetně příběhů jejich vzniku. V přípravě stavebních projektů pro veřejné, ale i soukromé investory poskytujeme konzultace v oblasti klimatických adaptačních řešení. K tomu využíváme také data měřená v uhlíkově téměř neutrálním areálu Otevřené zahrady v Brně.

Projektová manažerka
Monika Hlávková
monika.hlavkova@nadacepartnerstvi.cz
+420 725 782 227

Česká rada pro šetrné budovy, z.s.

Partner projektu

Česká rada pro šetrné budovy (CZGBC, Czech Green Building Council) sdružuje společnosti z různých sektorů ekonomiky. Jejich pojítkem jsou kvalitní budovy a stavebnictví podporující novou výstavbu i renovace na základě principů udržitelnosti. V České republice Rada působí od roku 2009 a všechny její aktivity směřují k naplnění tzv. Vize Nula, tedy stavu, kdy budovy budou mít nulovou zátěž na životní prostředí v celém jejich životním cyklu. Motivujeme trh ke změně způsobů, jakými lidé budovy a urbanistické celky navrhují, staví, udržují a provozují. Snažíme se vytvářet zdravé, prosperující a environmentálně i společensky ohleduplné urbánní prostředí, které zlepšuje kvalitu života.

Projektová manažerka
Simona Kalvoda
simona.kalvoda@czgbc.org
+420 602 221 966

nahoru

Financování projektu

Projekt LIFE ClimArchiBase je kofinancován díky EU v programu LIFE, Ministerstvem životního prostředí a dále vlastními prostředky organizací Centrum pasivního domu, Rethink Architecture Institute, Nadace Partnerství a Česká rada pro šetrné budovy. Dílčí aktivity v projektu jsou kofinancovány dalšími partnery či granty, které jsou uvedeny vždy u dané aktivity.

Spolufinancováno Evropskou unií

Financováno Evropskou unií. Názory vyjádřené jsou názory autora a neodráží nutně oficiální stanovisko Evropské unie či Evropské výkonné agentury pro klima, infrastrukturu a životní prostředí (CINEA). Evropská unie ani CINEA za vyjádřené názory nenese odpovědnost.

Ministerstvo životního prostředí

Projekt je spolufinancován Ministerstvem životního prostředí ČR. Veškerá sdělení a názory jsou pouze sděleními a názory autora, poskytovatel dotace (MŽP ČR) není zodpovědný za obsah těchto sdělení.

nahoru

Projekt podporují